แบบไทย

สิทธิของคุณ - ข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับผู้ย้าย ถิ่นฐานในประเทศไอซ์แลนด์

ภายในหนังสือเล่มนี้ มีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับข้อกฏหมายและสภาพ สังคมของไอซ์แลนด์ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันต่อเพศ ใบอนุญาติอยู่อาศัย การค้ามนุษย์ การหย่าร้าง สิทธิการปกครองบุตร สิทธิการเข้าเยี่ยมบุตร การเงิน ความรุนแรงในครอบครัว การข่มขู่ อีกทั้งยังรวบรวมรายละเอียเกี่ยวกับการช่วยเหลือ เช่น สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์, และ เว็ปไซต์ ของหน่วยงานและสำ�นักงานที่ให้ ความช่วยเหลือ

อ่านรูปแบบ pdf ของสิทธิของคุณได้ที่นี่ (Bæklingurinn á taílensku og íslensku).
หากต้องการสั่งซื้อสำเนาทางไปรษณีย์โปรดส่งอีเมลพร้อมข้อมูลของคุณมาให้เรา